Delivery Information

Nr.Crt Tara Cost transport
1 Germany 246 RON
2 Bulgaria 246 RON
3 Austria 246 RON
4 Greece 246 RON
5 Hungary 246 RON
6 Italy 251 RON
7 Belgium 251 RON
8 Luxembourg 251 RON
9 Poland 251 RON
10 United Kingdom 251 RON
11 Czech Republic 251 RON
12 Croatia 251 RON
13 Monaco 251 RON
14 Netherlands 251 RON
15 France 251 RON
16 Slovenia 251 RON
17 Romania 20 RON
18 Slovak 251 RON
19 Lithuania 267 RON
20 Portugal 267 RON
21 Estonia 267 RON
22 Denmark 267 RON
23 Cyprus 267 RON
24 Sweden 267 RON
25 Latvia 267 RON
26 Spain 267 RON
27 Finland 267 RON
28 Malta 267 RON
29 Ireland 267 RON
30 Serbia 267 RON
31 Norway 267 RON
32 Israel 267 RON
33 Iceland 267 RON
34 Switzeland 267 RON
35 Albania 267 RON
36 Moldova 267 RON
37 Turkey 267 RON
38 San Marino 267 RON
39 Andorra 267 RON
40 Liechtenstein 267 RON
41 Montenegro 267 RON
42 Russian Federation 291 RON
43 Belurus 291 RON
44 Uzbekistan 291 RON
45 Kazakhstan 291 RON
46 SUA 291 RON
47 Mexico 291 RON
48 Azerbaijan 291 RON
49 Ukraine 291 RON
50 Taijikistan 291 RON
51 Georgia 291 RON
52 Canada 291 RON
53 Armenia 291 RON
54 Kuwait 322 RON
55 Malaysia 322 RON
56 Singapore 322 RON
57 Syrian 322 RON
58 China 322 RON
59 Indonesia 322 RON
60 Qatar 322 RON
61 Lebanon 322 RON
62 Iran 322 RON
63 Oman 322 RON
64 Hong Kong 322 RON
65 Egypt 322 RON
66 Japan 322 RON
67 Saudi Arabia 322 RON
68 Thailand 322 RON
69 United Arab Emirates 322 RON
70 Venezuela 322 RON
71 Bahrein 322 RON
72 Jordan 322 RON
73 Taiwan 322 RON
74 Libia 381 RON
75 Swaziland 381 RON
76 Bolivia 381 RON
77 Brazil 381 RON
78 Barbados 381 RON
79 Brunei 381 RON
80 Peru 381 RON
81 New Zeeland 381 RON
82 Ecuador 381 RON
83 Niger 381 RON
84 Morocco 381 RON
85 Rwanda 381 RON
86 El Salvador 381 RON
87 Nicaragua 381 RON
88 Jamaica 381 RON
89 Australia 381 RON
90 India 381 RON
91 Dominica 381 RON
92 Sudan 381 RON
93 Chile 381 RON
94 Honduras 381 RON
95 Paraguay 381 RON
96 Columbia 381 RON
97 Haiti 381 RON
98 Cuba 381 RON
99 Nigeria 381 RON
100 Afganistan 381 RON
101 Liberia 381 RON
102 Macao 381 RON
103 Pakistan 381 RON
104 Mongolia 381 RON
105 Maldives 381 RON
106 Puerto Rico 381 RON
107 Tunisia 381 RON
108 Uruguay 381 RON
109 Panama 381 RON
110 Argentina 381 RON
111 Venezuela 381 RON